WUP.XVA.322.132.ASz.2020 Dostawa, instalacja oraz migracja systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę  wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA