Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Raport z badań sytuacji zachodniopomorskich przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem zagadnień wprowadzania zmian w organizacji. Poczatek. Raport zawiera ankietę do przeprowadzenia badania wśród przedsiębiorców i ich pracowników. Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" UDA-POKL.08.01.02-32-041/11-02 Pobierz utwór »
Pomost szkoleniowo - doradczy sposobem na bezpieczne przejscie przez zmanę. Finał. Publikacja końcowa opisująca najważniejsze wnioski z badań, raportu przygotowanego w pierwszym etapie projektu oraz artykuły specjalistów, wskazówki dla firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, dobre praktyki. Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert "Pomost szkoleniowo - doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę" UDA-POKL.08.01.02-32-040/11-02 Pobierz utwór »
Raport z badania wśród zachodniopomorskich przedsiebiorców i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wprowadzenia zmian w organizacji. Początek. Raport zawiera ankietę wraz kwestionariuszem wywiadu do przeprowadzenia badania wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców i ich pracowników. Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert "Pomost szkoleniowo - doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę" UDA-POKL.08.01.02-32-040/11-02 Pobierz utwór »
Efektywne korzystanie z zasobów odnawialnych i wykorzystywania OZE w przedsiebiorstwie Publikacja opisuje źródła energii, których zaosby uzupełniają w naturalnych procesach. Materiał został opracowany przez grupę specjalistów związanych z branżą i tematyką odnawialnych źródęł energii w ramach kompleksowej realizacji usługi szkoleniowej. Fenix Group Polska Sp. z o.o. "Kompetencje tworzą możliwości" UDA-POKL.08.01.01-32-098/12 Pobierz utwór »
Case study: 1.Klastry woj. zachodniopomorskiego, 2.Strefy ekonomiczne woj. zachodniopomorskiego, 3.Zachodniopomorska sieć lokalnych ośrodków transferu i technologii, 4.Kreator innowacyjności przy ZPSB, 5.RCIiTT możliwosci komercjalizacji wiedzy, 6.ZPSB innowacyjna uczelnia integrująca praktykę z teorią, 7.Goleniowski park przemysłowy - podpora dla działalnosci, 8.Stargard Szczeciński inkubatorem 9 case study polskich i europejskich dobrych praktyk w zakresie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POKL.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
Monografia upowszechniająca: "Nauka dla gospodarki - gospodarka dla nauki. Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiebiorstw" Opracowanie opisuje kompleksowe wsparcie dla osób zwiazanych z działalnościa w obszarze nauki, badań i gospodarki. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POKL.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
E-informatory i e-biuletyny E-informatory dotyczą efektywnego urynkowienia innowacjii transferu technologii ze sfery nauki do gospodarki. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POKL.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
Publikacje promocyjno - informacyjne o nazwie: Nauka dla gospodarki - niezbednik naukowca, gospodarka dla nauki - niezbednik przedsiębiorcy, Planowanie projektów badawczychwe współpracy nauki i biznesu, Realizacja projektów badawczychwe współpracy nauki i biznesu, Finansowanie projektów badawczych. Publikacje informacyjno - promocyjne stanowią kompleksowe wsparcie dla osób związanych ze sferą nauki i przedsiebiorstw. Zawierają treści z zakresu znaczenia orientacji działań sfery nauki na potrzeby gospodarcze, w perspektywie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Opisują również metody planowania projektów badawczych i rozwojowych oraz zagadnienia związane z komercjalizacją rezultatów prac badawczych, jak również źródła ich finansowania. Zawierają również zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POKL.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
Prezentacje multimedialne: 1.Tworzenie wizerunku uczelni, 2.Tworzenie programów partnerskich przez firmy dla uczelni, 3.Wdrażanie zarządzania jakoscią na uczelni, 4.Stworzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wyzwania płynące z trendów, 5.Zarzadzanie wiedzą, 6.Zarządzanie kadrami, 7.Zarzadzanie czasem, 8.Zamiana kultury organizacyjnej, 9.Zarzadzanie dostawcami, 10.Outsorcing, 11.Nowe usługi... Prezentacje multimedialne zróżnicowane tematycznie przedstawiają zagadnieniazwiązane z ochroną własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy, promocji innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zastosowanie gospodarcze. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POKL.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
Pakiety zadań z języka angielskiego Opracowanie obejmujące zakres materiału klas I-III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania maturalne z języka angielskiego. Centrum Rozwoju Kariery „INTERDYDAKTYK” Ireneusz Przybyłowicz "E-learningowa platforma edukacyjna w nauczaniu dorosłych" UDA-POKL.09.06.01-32-010/12-00 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz