Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Raport końcowy z badań prowadzonych w ramach projektu "Razem dla rozwoju rzemiosła" Raport końcowy powstał w oparciu o opracowane raporty cząstkowe z badań realizowanych w ramach projektu. Raporty, w tym raport końcowy, są niezbędnym elementem diagnozy, bowiem umożliwiają one czytelnikom odniesienie własnej sytuacji, wiedzy i opinii, a także preferencji i potrzeb dydaktycznych i edukacyjnych do danych i wniosków zebranych podczas badań. Cech Rzemiosł Róznych "Razem dla rozwoju rzemiosła" UDA-POKL.08.01.03-32-003/11-00 Pobierz utwór »
Podręcznik "Przewodnik po procesie komercjalizacji" Podrecznik powstał w celu przybliżenia procesu komercjalizacji wiedzy (jego zasad i etapów). Został przygotowany z myślą o osobach ze środowisk naukowych województwa zachodniopomorskiego. Jest on edukacyjnym modelem komercjalizacji badań naukowych, który poprzez zabawę ma przekazywać umiejętności niezbędne do komercjalizowania wiedzy. Ponadto, w podręczniku można dowiedzieć się dlaczego warto komercjalizować wyniki badań, z pomocy jakich instytucji moża korzystać, skąd można pozyskać fundusze na inwestycje, jak współpracować z inwestorami, jakie są etapy procesu komercjalizacji (...). INVESTIN Sp. z o.o. "Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego" UDA-POKL.08.01.02-32-020/11-00 Pobierz utwór »
Aplikacja Intreaktywna Gra Symulacyjna wraz z Instrukcją stosowania produktu finalnego oraz Instrukcjami technicznymi Celem gry jest zaprezentowanie Użytkownikom i Odbiorcom procesu komercjalizacji badań naukowych i wynalazków. Każdy z graczy będzie miał możliwość samodzielnie przejść własną "ścieżkę komercjalizacji" i wprowadzić jedną z wybranych technologii na wirtualny rynek. Użytkownicy i Odbiorcy IGS będą nabywać wiedzę i umiejętności związane z procesem komercjalizacji. W przeciwieństwie do kursów e-learningowych, szkoleń, wykładów i podobnych form tradycyjnego przyswajania wiedzy, (...) aplikacja pozwala śledzić kroki jakie należy podjąć w celu wprowadzania technologii na rynek w świecie rzeczywistym. INVESTIN Sp. z o.o. "Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego" UDA-POKL.08.01.02-32-020/11-00 Pobierz utwór »
Model wspierania osób ponownie rozpoczynajacych działalność ospodarczą - Centrum Restart Kompleksowy model świadczenia usług wsparcia restarterom tj. osobom, które mają doświadczenie w prowadzeniu firmy, ale które z różnych powodów musiały zrezygnować z tej działalności. Na produkt finalny składają się: a) Podręcznik świadczenia usług Centrum Restart zawierający zasady realizowania modelu wsparcia, zestaw wystandaryzowanych usług, bazę ekspertów b) Narzędzie on-line, stanowiące podstawę procesu świadczenia usługi, służące do komunikacji pomiędzy ekspertami/mentorami/coachami, użytkownikami, odbiorcami i Zespołem Centrum Restart, wraz z Instrukcją instalacji i wzajemnej komunikacji Polska Fundacja Przedsiębiorczości "Re:start" UDA-POKL.08.01.02-32-050/10-01 Pobierz utwór »
Opracowania tematyczne pn.: 1. Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim. Analiza silnych i słabych stron. 2. Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim. Diagnoza szans i zagrożeń. 3. Strategia Rozwoju i Promocji Współpracy Sfery Nauki i Przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim. Opracowania tematyczne opisują zróżnicowane i komplementarne informacje na temat możliwości i przeszkód w rozwoju w obszarze współpracy w obszarze B+R w województwie zachodniopomorskim. Służą kompleksowemu wsparciu tworzenia sieci wzajemnej współpracy w województwie zachodniopomorskim oraz rozwojowi potencjału innowacyjnego i konkurencyjności regionu. Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum "Innowacyjne zachodniopomorskie - konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiebiorstwami!" UDA-POLK.08.02.01-32-042/11-00 Pobierz utwór »
Odpowiedzialny biznes. Wdrażenie społecznej odpowiedzialnosci biznesu - model wspólpracy. Publikacja koncowa projektu dotycząca tematyki CSR. Północny Związek Pracodawców "Odpowiedzialny biznes" UDA-POKL.08.01.03-32-008/11-00 Pobierz utwór »
Odpowiedzialny biznes (4 programy) Programy telewizyjne dotyczące tematyki CSR. Północny Związek Pracodawców "Odpowiedzialny biznes" UDA-POKL.08.01.03-32-008/11-00 Pobierz utwór »
1.Co znaczy CSR? 2.Społeczna odpowiedzialność biznesu - korzyści przedsiebiorcy 3.Społeczna odpowiedzialność biznesu - korzyści pracodawcy 4.Społeczna odpowiedzialność biznesu - korzyści otoczenia 5.CSR - słownik pojęć 6.Interesariusze - czyli do kogo kierowane są działania CSR 7.Jak to się zaczęło - o zmianach w koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 8.Kto może stosować CSR 9. (...) 40. Fachowe teksty dotyczace tematyki CSR publikowane w serwisie WWW. Północny Związek Pracodawców "Odpowiedzialny biznes" UDA-POKL.08.01.03-32-008/11-00 Pobierz utwór »
Analiza ex-ante potrzeb i barier w zakresie CSR Raport z badań w zakresie tematyki CSR. Północny Związek Pracodawców "Odpowiedzialny biznes" UDA-POKL.08.01.03-32-008/11-00 Pobierz utwór »
Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian. Utrwalenie. Publikacja końcowa opisujące najważniejsze wnioski z badań, raportu przygotowanego w pierwszym etapie projektu oraz artykuły specjalistów, wskazówki dla firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, dobre praktyki. Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" UDA-POKL.08.01.02-32-041/11-02 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz