Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03,  tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dnia 5.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


 

  Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 19.08.2020 r.,
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 02.09.2020 r., do godz. 15:00:00.
Podział na rundy Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od  zakończenia naboru tj.: do 07.09.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

W zakresie typu 2 d:

Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych - oddział wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

d) zakupu i dystrybucji  środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w podmiotach świadczących usługi ratownictwa pożarowego oraz zakup niezbędnego sprzętu do ratownictwa pożarowego związanego bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 skierowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, tj: środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, ubrania gazoszczelne, aparaty oddechowe, kombinezony ochronne jednorazowe i wielorazowe, rękawice ochronne, ozonatory, opryskiwacze spalinowe i elektryczne, fumigatory, termometry bezdotykowe lub inne urządzenia do pomiaru temperatury ciała, namioty ratownicze, nagrzewnice elektryczne i agregaty prądotwórcze, zestawy pralnicze do ubrań specjalnych wielorazowego użytku;

Grupa docelowa projektu

W zakresie typu 2 d:

- Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych - oddział wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 100% (85% EFS, 15%BP)
Minimalny wkład własny wynosi Nie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 2 000 000,00 zł.
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Taela do naboru