Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 w ramach Działania 6.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – Typ projektów 1: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) z wyłączeniem robót publicznych.


Projekty składane w ramach niniejszego naboru są realizowane w ramach:

Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Priorytetu inwestycyjnego 8.i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

 

Celem interwencji jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

Wsparcie przeprowadzone zostanie z zastosowaniem odpowiednich instrumentów i form, które będą odpowiadały na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (udzielane wyłącznie osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) przez powiatowe urzędy pracy.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 15 czerwca do dnia 29 czerwca 2015 w godz. 8.00-15.00

 

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy składać:

w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną nagraną na płycie CD/DVD (w wersji EXCEL i PDF), osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin z dopiskiem: „Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – projekty pozakonkursowe. Dostarczyć do pokoju 312. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji EXCEL będzie można pobrać ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie od dnia 15 czerwca 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria wyboru projektów pozakonkursowych zawarte są w dokumencie Nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2015 (załącznik poniżej).

 

Ponadto informacje uzyskać można w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie pod numerami tel. 91 42 56 265, 91 42 56 167.

 

Załącznik: 

Nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2015 Pobierz plik >>>