Konsultacje społeczne Opisu wdrażania PSF

Dodano przez: Daniel Sawicki

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje, iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.
 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w dniu dzisiejszym tj. 11 marca 2019 r., ogłoszone zostają konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.
 

Uwagi można zgłaszać do 15 marca 2019 r. (włącznie)  za pomocą Formularza zgłaszania uwag" drogą mailową na adres milena_jerchewicz@wup.pl.
 

Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, którego celem będzie wybór Operatora wdrażającego Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim jak i samych przedsiębiorców, którym dedykowany jest przedmiotowy system.
 

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona propozycja opisu wymagań dotycząca warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r.
 

Pliki do pobrania:

Konsultacje  społeczne PSF 2019