Działanie 6.8 - Informacja o liczbie złożonych wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 550 240,00PLN.