Poddziałanie 1.1.2 PO WER na 2016 rok - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wstępna informacja
o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin,

składania wniosków

01.03.2016 r. – 22.03.2016 r.

Typ projektów
w ramach Działania 6.5

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji
  i kwalifikacji zawodowych.
 1.  Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 •  wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Cel tematyczny

Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

 

Priorytet Inwestycyjny

Priorytet inwestycyjny 8ii: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Cel interwencji

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia z kategorii NEET.

 

Kwota dofinansowa -nia

36 720 008,66 zł

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta

W ramach projektu PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego.

Maksymalny % poziomu dofinansowa - nia

100 % środków Funduszu Pracy  (w tym: 91,89% stanowi dofinansowanie z UE)

Sposób składania wniosków
o dofinansowanie

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl w terminie naboru projektów oraz w wersji papierowej, podpisanej przez osobę/y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 25.03.2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Pok. 308

z dopiskiem: Wniosek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy / Poddziałanie 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych., Nabór nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16, Dostarczyć do pokoju 308

Dokumenty są przyjmowane pod wskazanym powyżej adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 50 ustawy, do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy KPA. Termin dostarczenia papierowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA.
W szczególności termin dostarczenia papierowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), wniosek o dofinansowanie projektu musi wpłynąć do IP w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. do dnia 25.03.2016 r.

Sposób
i miejsce udostępnie - nia Regulaminu naboru

Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej www.wup.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu naboru

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodatkowe informacje nt. naboru

- Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

- Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania