Aktualności

Poddziałanie 1.1.1 - aktualizacja załącznika 7.2 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 02 października 2018 r. zaktualizowany Regulamin naboru dla Poddziałania 1.1.1 w ramach PO WER 2014-2020 w wersji 1.1. Aktualizacja dotyczy zmiany załącznika 7.2.Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Regulamin naboru nie uległ zmianie. Pobierz plik: Załączniki do regulaminu naboru Tabela rejestr zmian
Działanie 1.2 - Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” dla województwa zachodniopomorskiego
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. został zatwierdzony zaktualizowany w zakresie danych osobowych Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie...
Szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych” zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
12 września 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych”.
Podziałanie 1.1.1 - Nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 12 września 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Redagowanie oraz pisanie tekstów, a także ich odpowiednie publikowanie w internecie w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych” adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Lista projektów  zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik
Wskazówki dla Beneficentów PO WER w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych
Dodano przez: Daniel Sawicki
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach obowiązków koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych Funduszom Europejskim prowadzi szereg działań, w tym przygotowuje cykliczne informacje na temat aktualnych projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Udostępnienie zaktualizowanej prezentacji ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 w ramach PO WER 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym udostępnia zaktualizowaną prezentację ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. W prezentacji usunięto slajdy 70 i 71, w których wskazano błędnie sformułowane wskaźniki rezultatu odnoszące się do pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej oraz zawodowej. W niniejszym konkursie zastosowanie mają wskaźniki pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej zawarte w Regulaminie konkursu pkt. 3.4.8. Pobierz plik
Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP). Już dostępny dla przedsiębiorców
Dodano przez: Daniel Sawicki
Prowadzisz firmę, myślisz o wprowadzeniu zmian, usprawnień w jej funkcjonowaniu, masz pomysł na innowacyjny projekt?
Działanie 1.2 - Informacja po spotkaniu
Dodano przez: Daniel Sawicki
11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.