Informacja po szkoleniu 28-29.06.2018 r.

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień a także wiedzy nt. księgowości, w tym księgowania wydatków związanych z realizacją projektów. Wzięło w nim udział 20 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.
 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak – trener, doradca a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.
 

Podczas szkolenia pierwszego dnia omówiono warunki procedury kwalifikowalności  wydatków, w tym w szczególności  kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, kwalifikowalność VAT, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz trwałość projektu. Drugiego dnia skupiono się na księgowości w projektach, w tym polityce rachunkowości, księgowaniu wydatków a także dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków oraz dokumentowaniu wniesienia wkładu własnego.
 

Prezentacja ze spotkania