Działanie 1.2 - Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” dla województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. został zatwierdzony zaktualizowany w zakresie danych osobowych Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” dla województwa zachodniopomorskiego.

Do pobrania:
Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Stan na dzień 13.09.2018 r.