Pomoc Techniczna - Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem FE PZ 2021-2027 na 2024 r.

Dodano przez: Wojciech Krycki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pod nazwą Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem FE PZ 2021-2027 na 2024 r.

.

Wartość projektu: 14 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 11 900 000,00 zł

Fundusz, z którego pochodzą środki: Europejski Fundusz Społeczny +

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Projekt skierowany jest do WUP w Szczecinie, jako Instytucji Pośredniczącej, a także jego pracowników, zaangażowanych w realizację zadań na rzecz wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Odbiorcami projektu będą również (bezpośrednio i pośrednio) beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci FEPZ.

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki, zapewniające efektywne wsparcie w zakresie wdrażania FEPZ. Wpłynie to pozytywnie na realizację założonych celów programu, określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEPZ 2021-2027.

W projekcie finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu: programowania, zarządzania, monitorowania i wzmocnienia potencjału instytucji oraz komunikacji i widoczności Funduszy Europejskich. Działania projektowe przewidziane do realizacji powiązane są bezpośrednio z organizacją pracy poprzez zapewnienie warunków niezbędnych do jej wykonywania - od pokrycia wydatków na bieżące utrzymanie jednostki (czynsze, inne opłaty administracyjne), poprzez wynagrodzenia pracowników, aż po różne formy dokształcania  pracowników.

Rezultatami projektu będą:

- zapewnienie kadry niezbędnej do obsługi programu - 127 etatów
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników – 50 osób
- szkolenia dla beneficjentów i/lub potencjalnych beneficjentów - 30 osób
- zorganizowanie spotkań w formie komitetów/grup roboczych/sieci tematycznych – 3 wydarzenia