Wakacyjna praca dla uczniów i studentów w Niemczech - lato 2017

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Federalny Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn prowadzi rekrutację do pracy wakacyjnej dla polskich uczniów i studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

 O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

 • studenci uczelni wyższych  w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2017r. ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"   będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2017.
 • deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,
 • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

  Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2017";
 • 1  egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów   "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni  2016”.
 • Uczniowie/ Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • Uczeń/student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie "Bewerbung 2017" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Uczniowie/Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania uczniów/studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Uczniowie/Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy uczeń/student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
 2. (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 3. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 4. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 5. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 6. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 7. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 8. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów  będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Zgłoszenia przyjmowane są w:

Wojewódzki Urzęd Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie

ul. Słowiańska 15A

75 - 846 Koszalin

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017r.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: agnieszka_lubocka@wup.pl lub eures_k@wup.pl, nr kontaktowy:   94 344 50 20