Nowe projekty w OHP

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

W 2016 roku  Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację czterech projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dwa z nich: „Obudź swój potencjał" i „Akcja aktywizacja" odbywać się będą w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim i będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Następne dwa projekty, o tych samych nazwach, w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim finansowane będą ze środków YEI (Youth Employment Initiative  - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

 


W całej Polsce projekty „Obudź swój potencjał" rozpoczną się w lutym, zaś projekty „Akcja aktywizacja" miesiąc później, w marcu. W całkowicie nieodpłatnych działaniach weźmie udział 5200 osób w wieku 15-24 lat, którym ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego utrudniają udany start życiowy.


Działania w projektach „Obudź swój potencjał", które są przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich, można podzielić na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe. Dla każdego z uczestników  przedsięwzięć OHP przewidziały indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne,  które pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoli na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników projektów do potrzeb rynku pracy. Umożliwi również trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy. Później, zgodnie z opracowanym profilem, beneficjenci będą uzupełniać lub zdobywać umiejętności i kwalifikacje niezbędne do otrzymania zatrudnienia. Wezmą udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych, ale i warsztatach na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.


Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja" zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 15-17 lat oraz 18-24 lata i każda otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb. Pierwsza, młodsza grupa, to młodzież, która zaniedbuje naukę lub nie kontynuuje nauki po ukończeniu gimnazjum. Psychologowie pomogą jej rozwiązać problemy będące przyczyną zaniedbania przez nie nauki, po czym zostaną zorganizowane dla nich zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych. Zakładanym efektem będzie powrót do szkoły. Nieco starsi w tej grupie wiekowej (16-17 lat) odbędą zaś kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 

Osoby w wieku 18-24 lat otrzymają wsparcie podobne do przewidywanego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał", a więc – najogólniej rzecz biorąc – zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania i szkoleniami zawodowymi, a także odbędą trzymiesięczne staże zawodowe. Dodatkowo wezmą udział w kursach i szkoleniach pozwalających na skuteczne wejście na rynek pracy, w kursie na  prawo jazdy, kursach komputerowych i językowych, szkoleniach.


W projektach zakłada się ponadto, że wszyscy, którzy do nich przystąpią przyswoją sobie elementarne kompetencje społeczne oraz zdobędą podstawowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.


Projekty „Obudź swój potencjał – EFS" i „Obudź swój potencjał – YEI" potrwają do końca 2016 r., zaś „Akcja aktywizacja – EFS" oraz „Akcja aktywizacja – YEI" do końca sierpnia 2017 roku.


Budżet dwóch pierwszych to nieco ponad 43 miliony zł (łącznie środki EFS i YEI), dwóch następnych to niemal 39 milionów zł.


Warto dodać, że w IV kwartale Ochotnicze Hufce Pracy zamierzają złożyć jeszcze jeden wniosek o dofinansowanie nowego projektu pn „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI", którego realizacja rozpocznie się w roku 2017.