Praca wakacyjna dla uczniów/studentów na okres wakacji w Niemczech – lato - 2014r

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór kandydatów do pracy wakacyjnej w Niemczech. Oferta skierowana jest do polskich uczniów/studentów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór kandydatów do pracy wakacyjnej w Niemczech. Oferta skierowana jest do polskich uczniów/studentów.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia uczniów/studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato - 2014r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2014r. ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2014r.;
 • w  wieku  od  18 lat do 35 lat ;
 • posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,
 • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2014" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2014";
 • 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów  "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: November  2013”.
 • Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy powinni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
 • Podanie "Bewerbung 2014" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Studenci/uczniowie posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 •  Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: November 2013”.

 

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 • Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2014r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

 

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie zgłoszeń:

Szczecin:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. ul. A. Mickiewicza 41

Pani Joanna Gałęska

pokój nr. 11

nr. tel. :091 42 56 119

 

Koszalin:

Filia WUP w Koszalinie

ul. Słowiańska 15a

Pani Katarzyna Burdzińska

pokój nr. 20

nr. tel. : 094 344 50 20