Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech - przedłużenie naboru.

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór kandydatów do pracy wakacyjnej w Niemczech. Oferta skierowana jest do polskich studentów.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia uczniów/studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato – 2016 r., o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci uczelni wyższych  w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.;
 • deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;
 • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2016" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2015";
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember  2014”.
 • Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie "Bewerbung 2016" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni
  w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 • Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów  będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2016r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu: 77 44 16 712.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, najpóźniej do dnia 25 marca 2016 r., pod adres:

Koszalin:

Filia WUP w Koszalinie

ul. Słowiańska 15a

Katarzyna Burdzińska, Agnieszka Lubocka

pokój nr. 20

nr. tel. : 094 344 50 20