Znak sprawy: WUP.XVA.322.113.AP.2017 - Usługa zrealizowania szkolenia specjalistycznego nt. „Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy i wypadkach komunikacyjnych – warsztaty praktyczne” - drugie postępowanie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA