Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Pakiety zadań z matematyki Opracowanie obejmujące zakres materiału klas I-III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania maturalne z matematyki. Centrum Rozwoju Kariery „INTERDYDAKTYK” Ireneusz Przybyłowicz "E-learningowa platforma edukacyjna w nauczaniu dorosłych" UDA-POKL.09.06.01-32-010/12-00 Pobierz utwór »
Pakiety zadań z języka niemieckiego Opracowanie obejmujące zakres materiału klas I-III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania maturalne z języka niemieckiego. Centrum Rozwoju Kariery „INTERDYDAKTYK” Ireneusz Przybyłowicz "E-learningowa platforma edukacyjna w nauczaniu dorosłych" UDA-POKL.09.06.01-32-010/12-00 Pobierz utwór »
Pakiety zadań z języka polskiego Opracowanie obejmujące zakres materiału klas I-III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania maturalne z języka polskiego. Centrum Rozwoju Kariery „INTERDYDAKTYK” Ireneusz Przybyłowicz "E-learningowa platforma edukacyjna w nauczaniu dorosłych" UDA-POKL.09.06.01-32-010/12-00 Pobierz utwór »
Szkolenie w formie e-learningu "Podnoszenie świadomości ekologicznej" Przygotowany w projekcie e-learning przekazuje użytkownikom informacje na temat tego, czym jest środowisko, ekologia i świadomość ekologiczna, jakie akty prawne regulują kwestie środowiskowe w Polsce, w jaki sposób realizowana jest edukacja ekologiczna etc. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. "HPI szansą na rozwój branży turystycznej i biomedycznej w województwie zachodniopomorskim" UDA-POKL.08.01.01-32-041/12-00 Pobierz utwór »
Opracowanie „Firma ćwiczeniowa (hotel i restauracja) – jako model pracy z młodymi osobami bezrobotnymi” Opracowanie wytworzone dzięki przeniesieniu doświadczeń partnera z Niemiec w zakresie kształcenia zawodowego i zaadoptowaniu do realiów regionu wypracowanych tam narzędzi, programów i metod pracy. Opis firmy ćwiczeniowej (hotelu i restauracji) jako modelu pracy z młodymi osobami bezrobotnymi zawiera informacje o działaniach w projekcie, krótką notkę o niemieckim dualnym systemie kształcenia jako wzorze postępowania, profil kompetencyjny potencjalnego uczestnika oraz sposób jego pomiaru a także przebieg procesu szkolenia w firmie ćwiczeniowej. TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski „PWP Hotel i restauracja do praktycznej nauki zawodu” POKL.06.01.01-32-188/12-00 Pobierz utwór »
„PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Produkt finalny stanowi: wielopłaszczyznowe opracowanie tekstowe ubrane w formę podręcznika, podzielonego na 8 Zeszytów wg. następującego: Część Merytoryczna A – tworząca nowe narzędzia samo-wspierania się, koordynacji integracji działań NGO w obszarze aktywizacji zawodowej os. niepełnosprawnych dzięki zorganizowaniu się w nową formę współpracy (klastra) warunkujące efektywne wdrożenie i działanie elementów części B. Integralną częścią Części A jest system informatyczny (opis, architektura, kod programu, płyta instalacyjna i obsługi) umożliwiający skuteczną integrację i koordynację działań. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” UDA- POKL.07.02.01-32-102/10-00 Pobierz utwór »
"Grajki-Pomagaji - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem" Produktem finalnym jest metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Fundacja Drabina Rozwoju "Grajki-Pomagajki - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem" UDA-POKL.07.02.01-32-105/10-01 Pobierz utwór »
Model pracy z pacjentem uzależnionym i eksperymentującym z wieloma środkami psychaktywnymi, w tym alkoholu Produkt finalny stanowi program motywacyjno - edukacyjno - terapetyczny dla uzależnionych i ekperymentujących z wieloma środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem. Celem programu jest wzmocnienie zdolności motywacyjnych, odpowiedzialności, zwiększenia poczucia własnej wartości, umiejętność precyzowania i realizowania swoich celów, zdolności zachowania abstynencji . Stowarzyszenie "Solidarni Plus" "Uzależniony dziś - nowa perspektywa osoby. terapii, zapobiegania" UDA-POKL.07.02.01-32-093/10-00 Pobierz utwór »
Model nowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Produkt finalny stanowi "Model nowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie publikacji”, opisującej model systemu współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami udzielającymi pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego, narzędzia zmierzające do niesienia pomocy osobą doświadczającym przemocy w rodzinie. Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie „Razem Przeciw Razom” UDA- POKL.07.02.01-32-100/10-00 Pobierz utwór »
Model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w oparciu o wystandaryzowane narzędzia edukacji społeczno-finasowej Produktem finalnym projektu jest model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zawierający nowatorskie propozycje działań dla podmiotów lokalnej polityki społecznej, możliwy do kompleksowego wdrażania na poziomie powiatu. Fundacja Nauka dla Środowiska "Wybierz przyszłość - innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną" UDA-POKL.07.02.01.-32-099/10-00 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz