Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Metodologia opracowania studiów przypadku we współpracy z przedsiębiorstwami - podręcznik dobrych praktyk Aplikacja KST wraz z podręcznikiem użytkownia stanowiąca innowacyjną formę łączeniai wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej gosp. dla nauki oraz rozwiązywania konkretnych problemów przedsiębiorców. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o. Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki UDA_POKL.08.01.02-32-017/11-00
Metodologia opracowania studiów przypadku we współpracy z przedsiębiorstwami - podręcznik dobrych praktyk Podręcznik poświęcony metodologii tworzenia studiów przypadku w celu zapoznania czytelnika z problematyką w nauczaniu ekonomii i zarzadzania. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o. Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki UDA_POKL.08.01.02-32-017/11-00
Adaptacja modelu społecznej odpowiedzialności biznesu do warunków województwa zachodniopomorskiego Publikacja daje możliwość porównania metod i wypracowania katalogu działań CSR dla danego podmiotu. Północny Związek Pracodawców Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego poprzez zastosowanie metod CSR UDA-POKL.08.01.03-32-011/12-00
Akademia 50+ - Metodologia przygotowania osób w wieku 50+ do pracy trenerskiej i cochingowej na rzecz osób w zbliżonym wieku tzw. Akademia 50+ Publikacja składająca się z ośmiu modułów: -Moduł A – Rekrutacja, -Moduł B – Wprowadzenie, -Moduł C – Kompetencje trenerskie, -Moduł D – Kompetencje trenerskie, -Moduł E – Uczenie osób 50+, -Moduł F – Sprawdzenie, -Moduł G – Podsumowanie, -Moduł H – Przewodnik dla użytkowników (instytucji szkoleniowych), obejmujących zestaw szczegółowych scenariuszy, warsztatów i spotkań doradczych ukierunkowanych na wyposażenie w kompetencje związane z uczeniem się osób w wieku 50+. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska "PI 50+ dla 50+ czyli akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia" UDA-POKL.08.01.02-32-005/11-01 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwosci adaptacyjnych przedsiębiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Artykuł promujący Model: "Innowacyjność w przedsiębiorstwie". W artykule opisane zostało pojęcie innowacyjności w przedsiębiorstwie. Omówiono różne definicje i pojęcia innowacyjności, warunki i kryteria jej wystąpienia oraz aspekty funkcji innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Skoncentrowano się na celowości innowacyjności , jej planowości, sposobie zorganizowania i kontrolowania. Omówiono rodzaje innowacji z podziałem na innowacje twórcze i odtrórcze. Omówiono sposoby wykorzystania modelu zarządzania dialogiem społecznym do pobudzania innowacyjności i kreatywności w przedsiębiorstwie. Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Artykuł promujący Model: "Dlaczego zamiast oceniać warto się dziwić i dlaczego warto pytać zamiast oceniać i pouczać". Trzy narzędzia w jednym artykule, a zmiana może przebiegać sprawniej. Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Artykuł promujący Model: "Wpływ dialogu w przedsiebiorstwie na adaptacyjność". W artykule autor omawia zagrożenia jakie realnie szkodzą sprawnemu zarządzaniu i ukazuje sposoby jak sobie z nim radzić za pomocą narzędzi wypracowanych w ramach projektu "Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego". Artykuł przedstawia możliwości uzyskania przewagi nad konkurencją dzięki wprowadzeniu w firmie sprawnego funkcjonującego modelu dialogu. Rozwiązanie to powoduje wzrost wykorzystania potencjału pracowników w rozwiązanie poszczególnych, codziennych problemów, ale także daje szanse na wdrożenie innow. Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwosci adaptacyjnych przedsiębiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Artykuł promujacy Model: "Style kierowania a dialog w przedsiębiorstwie - praktyczne ujecie sytuacyjnego przywództwa w koncepcji Blancharda." Artykuł wprowadza czytelników w zagadnienie sytuacyjnego przywództwa i jego wpływu na dialog w przedsiębiorstwie. Autor opisał style przywódcze, dokonał analizy sytuacji, w których powinny one być wykorzystywane. W artykule opisano kolejne etapy rozwoju pracowników. Całość rozważań o stylach osadzona została w kontekście ich wpływu na proces dialogu w przedsiębiorstwie. W artykule odniesiono się do tego, jak wykorzystywać style kierowania w modelu zarząd Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnychprzedsiebiorstw zawierający instrukcję dla użytkowników i odbiorców Publikacje składające się na Model: - Instrumentarium w zakresie zarzadzania dialogiem społecznym; - Opis modelu zarzadzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania; - Katalog dobrych praktyk i rekomendacji dla przedsiębiorstw, organizacji pracodawców i związaków zawodowych; - Raport opisujący produkt finalny dla JST i Rekomendacje; opisują narzędzia tworzenia dialogu dla poziomu lokalnego i regionalnego, wspomagające doskonalenie jego jakości i podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw oraz zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki. Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki "PI Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw" UDA-POKL.08.01.02-32-014/11-00 Pobierz utwór »
Publikacja o nazwie "Razem dla rozwoju rzemiosła. społeczna odpowiedzialność w procesie rozwoju kadr" Publikacja opracowana w ramch projektu składa się z 10 artykułów i była umiejscowiona w tematyce rzemiosła. Miała na celu promocję rzemiosła oraz kształcenia zawodowego, pokazała rzemiosło z jak najlepszej strony, aby zaprzeczyć też wielu stereotypom. Cech Rzemiosł Róznych "Razem dla rozwoju rzemiosła" UDA-POKL.08.01.03-32-003/11-00 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz