Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014 - 2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014 - 2020.