Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N05,  tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dnia 12.11.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20 dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ "Zdroje", ul. Mączna 4, Szczecin, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 13.11.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 19.11.2020 r., do godz. 15.00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 24.11.2020 r.

 

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ "Zdroje", ul. Mączna 4, Szczecin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

 

b)    zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego dla szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Grupa docelowa projektu

 

 

b) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19, w tym przypadku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ "Zdroje", ul. Mączna 4, Szczecin.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

100% (85% EFS, 15%BP)

Minimalny wkład własny wynosi

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu)

1 318 880,00 .

Wezwanie

Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

 

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.


Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru