Działanie 7.6 Typ 1 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków - Szczecin

Dodano przez: Daniel Sawicki

12 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym) - nr konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19.
 

Konkurs skierowany jest na wsparcie oraz rozwój usług opiekuńczych i asystenckich. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. tworzenia nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych, realizacji usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
 

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów.
 

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania