Działanie 7.6 - Ogłoszenie konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Daniel Sawicki

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

 

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17
Termin, od którego można składać wnioski
18.05.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski
19.06.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
18.09.2017 r.
 
Miejsce składania wniosków 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22.06.2017 r.
Kto może składać wnioski?
 
 
 
 
 
 
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
12 136 944,38 zł
Regulamin konkursu
 
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
 
 
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
 
 
Pytania i odpowiedzi
 
Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl.
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/
Linki
www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów
nd

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram oceny