Działanie 7.5 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak

Dnia 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.

 

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej:  RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19

Termin, od którego można składać wnioski

Od 12.11.2019 r.

 

 

Termin, do którego można składać wnioski

do 27.11.2019 r., do godz. 15:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

W systemie LSI2014

 

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 2.12.2019 r.

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% (85% EFS)

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 058 106,30 PLN zł.

Wezwanie

Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

 

 

Pytania należy kierować na adres:

 

malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

nd

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Harmonogram