Działanie 7.3 - Spotkanie informacyjne w Szczecinie - zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak

4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię  społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej ) – nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19
 

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.
 

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów, a także odpowiadano na wszystkie pytania zadane przez uczestników.
 

 Prezentacja ze spotkania