Aktualności

Działanie 7.6 typ 4 - Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 15.06.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 w ramach Działania Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 7.6 - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 55 284 248,77 PLN.
Działanie 6.6 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19– stan na dzień 31.05.2020 r. Pobierz plik   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie 6.1 - Ostateczna lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów dla Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 – stan na dzień 31.05.2020 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie  8.1 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19   RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 29 maja  2020 r. Pobierz plik
Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu  LSI2014  w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z realizacją działań  w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014. Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz...
Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 29 maja  2020 r. Pobierz plik
Działanie 7.1 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 stan na dzień 29.05.2020 r. Pobierz plik
Działanie 7.6 RPOWZ - informacja po spotkaniu online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
22 maja 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące trwającego naboru wniosków w ramach Działania 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20). Podczas spotkania omówiono szczegółowe kryteria konkursu, założenia i wytyczne do realizacji projektów,  a także na bieżąco udzielano odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. W spotkaniu wzięł...
Działanie 6.5 - Lista nr 1 podpisanych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.