Udostępnienie zaktualizowanej prezentacji ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 w ramach PO WER 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym udostępnia zaktualizowaną prezentację ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. W prezentacji usunięto slajdy 70 i 71, w których wskazano błędnie sformułowane wskaźniki rezultatu odnoszące się do pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej oraz zawodowej. W niniejszym konkursie zastosowanie mają wskaźniki pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej zawarte w Regulaminie konkursu pkt. 3.4.8. Pobierz plik