Poddziałanie 1.1.1 - Lista nr 1 podpisanych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych  w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.