Aktualizacja załącznika nr 5.7 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach do naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że zmianie uległ załącznik nr 5.7 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach do naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015. Wyżej wymieniony dokument stanowi wyciąg z projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 

Zaktualizowane zapisy dokumentu nie powodują zmiany zasad naboru wniosków.
 

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.