Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I,  Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.