• Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Działanie 6.5 – Aktualizacja załącznika 7.10

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2017 r. zaktualizowany załącznik nr 7.10. Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16
  17.01.2017
 • Działanie 8.6 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Dnia 26 stycznia 2017 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 30 stycznia 2017 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
  16.01.2017
 • Wykaz kandydatów na ekspertów PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu...
  13.01.2017
 • Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 04 stycznia 2016 r. został zaktualizowany w zakresie danych osobowych,...
  13.01.2017
 • Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Poddziałanie...
  13.01.2017
 • Działanie 7.6 - Lista projektów konkursowych ocenionych w ramach procedury odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu dzisiejszym udostępnia  Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym złożonych w odpowiedzi na konkurs nr...
  13.01.2017
 • Działanie 8.6 - Ogłoszenie konkursu

  Dnia 12 stycznia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Numer...
  12.01.2017
 • Działanie 7.1 typ 1 – Udostępnienie Diagnozy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia Diagnozę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiącą integralną część Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.
  12.01.2017