Znak sprawy: WUP.XVA.322.28.MKar.2017. Realizacja szkolenia: „Pomoc publiczna w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014 - 2020”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA