Jak przebiega procedura odwoławcza

Z procedury odwoławczej może skorzystać każdy! Jeżeli złożyli Państwo wniosek zgodnie z procedurami wskazanymi przez Instytucję Ogłaszająca Konkurs, a wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania, można się od takiej decyzji odwołać. Może to dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej.


Następuje to formie protestu, który należy złożyć w terminie 14 dni od momentu doręczenia informacji pisemnej przesłanej przez instytucję o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo takie zawiera uzasadnienie oceny wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów projektu oraz informację o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.
 

Protest jest pisemnym wnioskiem, w którym wnioskują Państwo o powtórną ocenę uwzględniającą uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie, gdy  wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia lub w proteście nie zostaną wskazane kryteria wyboru projektów, które zdaniem wnioskodawcy zostały błędnie ocenione i nie uzasadni on swojego stanowiska.
 

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaną Państwo poinformowani na piśmie. Pismo  będzie zawierało również uzasadnienie podjętej decyzji.
 

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.
 

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15).