Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 
Kto może skorzystać ze wsparcia:

1. Co najmniej 60% uczestników projektów będą stanowiły osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

I. osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,


II. osoby młode w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP.

2. Dodatkowo uczestnikami projektu mogą być również osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:

  • imigranci oraz reemigranci,

  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

  • osoby ubogie pracujące,

  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,

  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1.I powyżej z zastrzeżeniem, że udział tej grupy wsparcia nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.


Osoby wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie: osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Nie więcej niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (obecnie nieco ponad 100 tys. zł).

Okres spłaty:do 7 lat

Okres karencji: do 12 miesięcy

Oprocentowanie: stałe 0,1 stopy redyskonta weksli NBP(0,011%) - brak innych opłat i prowizji         

Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

oraz

Kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy: max 20 tys. zł.

Okres spłaty:do 3 lat

Okres karencji: do 6 miesięcy

Oprocentowanie: stałe 0,1 stopy redyskonta weksli NBP(0,011%) - brak innych opłat i prowizji         

Cel finansowania: wydatki związane z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy w ramach założonej działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).


Kto realizuje wsparcie:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie

Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/45/08, fax 91 312 92 02


Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616


Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

PFP - pożyczka


Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin, tel./fax +48 94 341 23 17

FCIiP - pożyczka


Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel. 094 341 63 30

KARR - pożyczka