Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach RPO WZ 2014 – 2020 oraz POWER 2014-2020, informuje o bieżących lub planowanych naborach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.