Aktualności

Spotkanie informacyjne 7.6 RPO WZ w formie wideokonferencji
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie organizuje spotkanie informacyjne, dotyczące Działania 7.6 RPO WZ w formie wideokonferencji na żywo (konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20). Odbędzie się ono 22 maja 2020 r. od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny pod adresem www.bit.ly/rejestracja76 do czwartku, do godziny 9:00. W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniż...
Działanie 7.6 - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2 oraz zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.   Wprowadzone zmiany wynikają m.in....
Działanie 8.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze bę...
Działanie 8.1 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 25 maja 2020r. Pobierz plik
Nabory wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwalczaniem covid-19
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego prowadzą obecnie nabory wniosków, umożliwiające firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, ubieganie się o wsparcie finansowe w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Za sprawą decyzji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a także dzięki oszczędnościom...
Działanie 7.2 - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 15 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 23 510 850,15 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 9.03.2020 r. do 27.04.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 4.05.2020 r.
Działanie 6.8 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.   Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-3...
Działanie 6.6 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursuRPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19– stan na dzień 30.04.2020 r. Pobierz plik   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie 7.1 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19. Pobierz plik