Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki

 

SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie.


Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw. Osie Priorytetowe):


 Oś I Osoby młode na rynku pracy,
 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
 Oś VI Pomoc Techniczna.


W SZOOP doprecyzowane zostały formy wsparcia w ramach PO WER. W dokumencie można znaleźć, między innymi, następujące informacje:


- na jakie działania w ramach Osi Priorytetowych Programu można uzyskać wsparcie,
- jakie typy projektów mogą być realizowane w ramach konkretnego działania / poddziałania,
- jakie są cele i oczekiwane rezultaty wsparcia,
- kto może ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów,
- kto jest ostatecznym odbiorcą wsparcia, a zatem do jakiej grupy docelowej powinny być kierowane projekty,
- jakie tryby wyboru projektów przewidziano dla działań / poddziałań Programu,
- jakie są zasady finansowania projektów,
- jakie kwoty zostały przewidziane w Programie na realizację poszczególnych działań/poddziałań.