Szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS” w ramach PO WER 2014-2020 29.09.2017 r. – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak

W dniu 29 września 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS”.
 

Zajęcia skierowane były do Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, itp.Wzięło w nim udział 16 osób.
 

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.
 

Podczas szkolenia omówiono m.in. kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, w tym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wydatki objęte cross-financingiem, mechanizm racjonalnych usprawnień, uniwersalne projektowanie, zatrudnianie personelu, koszty pośrednie oraz koszty niekwalifikowalne.
 

Prezentacja ze spotkania