System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER już dostępny

Dodano przez: Angelika Gołaś

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

W pierwszym etapie udostępniania systemu SOWA uruchomiona została obsługa projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2. Opracowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

W kolejnym etapie, uruchomiona zostanie obsługa pozostałych projektów oraz przekazana zostanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020.

Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl