Seminarium warsztatowe pt.: „Skuteczne metody dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie komponentu regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizował w dniach 23-24 października 2018 roku w Kołobrzegu seminarium warsztatowe pt.: „Skuteczne metody dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.


Seminarium obejmowało dwie części tj. panel konferencyjny z wystąpieniami praktyków i teoretyków problemu oraz warsztaty prowadzone metodą Open Space, których celem było wypracowanie narzędzia wspomagającego projektodawców w skutecznej rekrutacji w grupie młodzieży NEET.

Wydarzenie otworzył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda, który przywitał uczestników seminarium oraz  poprowadził jeden z sześciu paneli w części konferencyjnej dotyczący charakterystyki młodzieży kategorii NEET w oparciu o badania prowadzone przez WUP w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. W dalszej części bloku konferencyjnego wysłuchano następujących prelekcji:

  • Diagnoza oraz charakterystyka osób z grupy NEET (determinanty zwiększające ryzyko dostania się do grupy NEET, cechy społeczno-ekonomiczne, które charakteryzują osoby młode z grupy NEET, styl życia, jaki preferują osoby młode z grupy NEET) – dr Monika Pawłowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • Przykładowe narzędzia do pracy w obszarze edukacji społeczno-ekonomicznej w grupie młodzieży NEET – Piotr Jaśkiewicz, Fundacja Nauka dla Środowiska
  • Tradycyjne oraz nowoczesne metody komunikacji społecznej – dr Dariusz Magierek, Prodziekan ds. Nauczania Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
  • Skuteczne metody dotarcia do odbiorców z grupy NEET wykorzystywane przez Youtuberów – Adam Drzewicki, prowadzący kanał na YouTube  „Matura To Bzdura”

Ostatni panel w części konferencyjnej poprowadziła Pani Ilona Anczarska moderator wydarzenia, która przybliżyła zgromadzonym założenia pracy metodą Open Space, co pozwoliło na płynne przejście do części warsztatowej seminarium.

W trakcie pracy w oparciu o metodę Open Space wykorzystano wiedzę, różnorodność i doświadczenie gremium przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą młodzieży, środowisk akademickich, beneficjenców PO WER, influencerów.

Kreatywność, kompetencje oraz zaangażowanie uczestników wydarzenia pozwoliły na przygotowanie obszernego materiału. Będzie on stanowił podstawę do opracowania i wydania narzędzia w formie poradnika (biuletynu) dla projektodawców POWER, przydanego na etapie rekrutacji uczestników projektu.

Seminarium zorganizowane przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników wydarzenia.