Podziałanie 1.1.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1

 

Numer naboru: POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020.

 

Numer naboru: POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18

Nabór wniosków nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

17.09.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.09.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.11.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl w terminie naboru projektów.

Kto może składać wnioski?

Powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów projektów:

 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

-  nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy
za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w części 4 Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

100 % środków Funduszu Pracy (w tym: 84,28% stanowi dofinansowanie z UE)

Minimalny wkład własny wynosi

W ramach projektów nie ma  możliwości wnoszenia wkładu własnego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 707 836 zł

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie www.wup.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik 7.1 do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik 7.2 do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nd.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

 

efs@wup.pl

efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.wup.pl/power/

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki