Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1.

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20

 

Informacje do ogłoszenia o naborze: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby Młode Na Rynku Pracy, Działanie1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru:  POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20

 

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

od 14.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 28.08.2020 r., do godz.15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 02.12.2020 r.

Miejsce składania wniosków 

Przez system SOWA

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie naboru projektów wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.

Kto może składać wnioski?

- Instytucje Otoczenia Biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP PROJEKTU 4 –WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi  84,28%.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10,72% wartości projektu

Minimalny wkład własny wynosi

5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10.000.000,00 zł

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie www.wup.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek


Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

 

 

Pytania należy kierować na adres:

 

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.wup.pl/power oraz

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

nd


Pobierz plik:

Regulamin
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru