Poddziałanie 1.2.1. - Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które:
 

- zostały wybrane do dofinansowania z uwzględnieniem projektów po procedurze odwoławczej,

- uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane, lecz nieprzyjęte  do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu,
 

 oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów, która została powołana w celu przeprowadzenia negocjacji w ramach jednego projektu.
 

Pobierz plik:

Lista członków KOP 1.2.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania