Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.22-32-001/18.  Pobierz plik