Informacja po szkoleniu 27.06.2018 r.

Dodano przez: Daniel Sawicki

Dnia 27 czerwca 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”.
 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS. Wzięło w nim udział 20 osób.
 

Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Glinkowski – Radca prawny, kierownik referatu wsparcia zamówień w dużej spółce Skarbu Państwa, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST, kontrolujący zamówienia publiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych.
 

Podczas szkolenia omówiono m.in. aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązki beneficjenta w zakresie udzielania zamówień publicznych w kontekście zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych, nieprawidłowości podczas procesu udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 

Prezentacja ze spotkania