Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” PO WER 2014-2020 prowadzony przez WUP w Szczecinie

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. została zatwierdzona zaktualizowana lista kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” dla województwa zachodniopomorskiego. Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania.