• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 7.7 - Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje,iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19, w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00, opublikowany został 1 wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 509 484,64 PLN.
  22.02.2019
 • Działanie 7.7 - Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19, żaden Wnioskodawca nie opublikował wniosku w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00. W związku z powyższym Posiedzenie KOP dla przedmiotowego konkursu nie zostanie...
  22.02.2019
 • Seminarium Regionalne

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy,...

  21.02.2019
 • Działanie 8.4 - Informacja ze spotkania w Koszalinie

  W dniu 20 lutego 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek...
  20.02.2019
 • Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje całkowitą listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik  
  19.02.2019
 • Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik
  19.02.2019
 • Działanie 8.4 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu...
  18.02.2019
 • Działanie 7.6 Typ 3 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  14 lutego 2019 r. w  koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie...
  15.02.2019