TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Dodano przez: admin

Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z mogą ubiegać się z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o świadczenie na rzecz ochrony miejsc prac.

Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r.                w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  (DZ. U. z 22.01.2021 r. poz. 152)  przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD: 

 

KOD PKD

OPIS

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe                          i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe

79.11.Z

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

 

 

mogą ubiegać się z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o świadczenie na rzecz ochrony miejsc prac.

 

Ubiegający się o świadczenie przedsiębiorcy muszą wykazać, że przychód uzyskany z ich działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% – w następstwie wystąpienia COVID-19 – w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Wnioski  o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2021 r. do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez  stronę:  www.praca.gov.pl, wybierając panel Tarcza Antykryzysowa a następnie: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMPP) – 15gga. Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy i wymaganych załączników należy podpisać je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

 

Do pobrania - Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  (DZ. U. z 22.01.2021 r. poz. 152)  

 

 

 

Telefoniczna informacja pod nr telefonów:

91 43 24 317

91 43 24 313

 

INFOLINIA:

91 42 56 123

91 42 56 126 

94 34 45 000

94 34 45 020

 

e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl