Przypomnienie o obowiązkach agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych

Dodano przez: Piotr Rzetecki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia informacji o swojej działalności za rok 2022, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Natomiast instytucja szkoleniowa ma obowiązek złożyć do WUP w Szczecinie wniosek do rejestru instytucji szkoleniowych o kontynuację działalności w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Sprawozdania oraz wnioski można złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji
ww. obowiązków znajdują się pod następującymi linkami:

https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/rejestr-agencji-zatrudnienia/sprawozdawczo-z-dziaalnoci-agencji-zatrudnienia/

https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/rejestr-instytucji-szkoleniowych/aktualizacja-wpisow-do-rejestru-instytucji-szkoleniowych/

 

Agencja zatrudnienia bądź instytucja szkoleniowa, która nie zrealizuje ciążącego na niej obowiązku podlega wykreśleniu z rejestru.