Wyjaśnienia i interpretacje

Dodano przez: redaktor_n | 10 lipca 2017

Wyjaśnienia dotyczące wyłączeń w zakresie prawa zamówień publicznych w okresie epidemii COVID – 19
Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji Osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy – wersja 2
Pismo w sprawie demarkacji grupy docelowej CT8 i CT9
Odpowiedź Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 na pismo dotyczącze Osi I PO WER
Demo apliakcji ADU EFS 1.1
Odpowiedź Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 na pismo dotyczące realizacji w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
Odpowiedź Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 na pismo dotyczące podlegania orzez osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy składkom na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych uczestnikom projektu w związku z udziałem w stażach/szkoleniach
Informacja Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 dotycząca zaleceń audytowych Komisji Europejskiej dotyczących postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepienieżnego w ramach projektów PO WER 2014-2020 sierpień 2016 r.
Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepienieżnego w ramach projektów PO WER 2014-2020 listopad 2017 r.
Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności  uczestników projektu PO WER styczeń 2018
Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczłtowych w projektach PO WER styczeń 2018 r.
Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu styczeń 2018 r.